ممیزی انرژی

طبق استاندارد ایزو ۵۰۰۰۲ ، ممیزی انرژی عبارت است از تجزیه و تحلیل سیستماتیک بکارگیری و مصرف انرژی سیستم یا فرایندهای مورد مطالعه، به منظور شناسایی، پتانسیل‌سنجی و گزارش‌دهی فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی با هدف اصلاح عملکرد انرژی.

ممیزی انرژی می‌تواند کل سازمان یا بخشی از آن، تجهیزات، سیستم‌ها و یا فرآیندها را شامل شود. اقدامات اولیه در ممیزی انرژی عبارت است از اندازه‌گیری و مشاهده کاربری انرژی (Energy Use) ، بازدهی انرژی (Energy Efficiency) و مصرف انرژی (Energy Consumption).

ممیزی انرژی به عنوان بخشی از برنامه شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی، کاهش تلفات انرژی و کسب منافع زیست‌محیطی محسوب می‌شود

مزایای ما

نوع مزایا

70%

نوع مزایا

65%

نوع مزایا

85%

نوع مزایا

75%