سیستم مدیریت انرژی

مدیریت انرژی، نیازمند یک ساختار مناسب برای نظارت بر عملکرد حامل‌های انرژی است. این ساختار باید دارای اجزای فنی و سازمانی مختلفی بوده و از چارچوب‌ها و روش‌های گوناگونی برای نظارت بر مصرف انرژی، بهبود بازدهی و به حداکثر رساندن منافع یا کاهش هزینه‌ها استفاده کند.

براساس روش سنتی، مدیریت انرژی نظام‌مند نبوده و این امر باعث افزایش هزینه‌ها و هدررفت منابع می‌شد. با شروع قرن بیست و یکم، به آرامی، تفکر سیستمی در مدیریت انرژی مورد توجه قرار گرفت

مزایای ما

نوع مزایا

70%

نوع مزایا

65%

نوع مزایا

85%

نوع مزایا

75%